ތިލަފުށި ލޭންޑް ލީސް 2017 އިއުލާންގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ބިޑްސެކިއެރިޓީ ދެއްކުމާއި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙާއި ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (TCL/PROC-TA/2017/019) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކޭނެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ.

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ހަތަރުވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ އަދި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން އަދި ވަގުތު ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން 03 އޭޕްރީލް 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:15 ގައި ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް، ކޮންފަރެންސް ރޫމް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައިގައި

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ތިންވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ތިންވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

Continue reading


ޓީ.އައި.ޒެޑް ޒޯނުގެ ބޯޓްޔާޑް ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފަހުރި ތަކެތި ނެގުމާ ބެހޭ

ކ.ތިލަފުށީގެ ޓީ.އައި.ޒެޑް ޒޯނުގެ ބޯޓްޔާޑް ސަރަހައްދުގެ ބިން ނަންބަރު S8-TP06 ގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ 07 މާޗް 2017 ގެ ކުރިން އެ ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި މިތާރީޙަށް ފަހު މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެތި މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް އެތަކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މިކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ޒިންމާނުވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ 30 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބިންކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ […]

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެޑެންޑަމް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެޑެންޑަމް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފި

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 19 ޖަނަވަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ

Continue reading