ވެންޑަރސް ރެޖިސްޓްރީ އެއް އެކުލަވާލަނީ

މި ކުންފުންޏަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ވެންޑަރސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.

Continue reading


ތިލަފުށި ލޭންޑް ލީސް 2017 އިއުލާންގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ބިޑްސެކިއެރިޓީ ދެއްކުމާއި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙާއި ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން (TCL/PROC-TA/2017/019) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކޭނެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެވެ.

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ހަތަރުވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ އަދި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން އަދި ވަގުތު ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން 03 އޭޕްރީލް 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:15 ގައި ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް، ކޮންފަރެންސް ރޫމް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައިގައި

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ތިންވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ތިންވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

Continue reading


ޓީ.އައި.ޒެޑް ޒޯނުގެ ބޯޓްޔާޑް ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފަހުރި ތަކެތި ނެގުމާ ބެހޭ

ކ.ތިލަފުށީގެ ޓީ.އައި.ޒެޑް ޒޯނުގެ ބޯޓްޔާޑް ސަރަހައްދުގެ ބިން ނަންބަރު S8-TP06 ގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ 07 މާޗް 2017 ގެ ކުރިން އެ ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި މިތާރީޙަށް ފަހު މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެތި މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް އެތަކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މިކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ޒިންމާނުވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ 30 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބިންކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ […]

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ

Continue reading


ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ކ.ތިލަފުށީގެ އަލަށް ހިއްކާފައިވާ ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިފުރުސަތުގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ޓީ.އައި.ޒެޑް ސަރަހައްދުން 1,300.00 އަކަފޫޓާއި 20,000.00 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖުމްލަ 40 ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މިބިންތަކުގައި ކުރުމަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ބާރުއަޅާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު […]

Continue reading