ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފި

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 19 ޖަނަވަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި  

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ

Continue reading


ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ކ.ތިލަފުށީގެ އަލަށް ހިއްކާފައިވާ ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިފުރުސަތުގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ޓީ.އައި.ޒެޑް ސަރަހައްދުން 1,300.00 އަކަފޫޓާއި 20,000.00 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖުމްލަ 40 ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މިބިންތަކުގައި ކުރުމަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ބާރުއަޅާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު […]

Continue reading


Thilafushi Access Road Project Signing And Signing MOU With STELCO And MWSC

Thilafushi Corporation Limited (TCL) signed the agreement to develop Thilafushi Access Road with AMIN Construction Private Limited. The project includes designing and developing an asphalt surface road, connecting Thilafushi 1 to Thilafushi Industrial Zone. The road will span a length of 831.9 meters and will be 19.7 meters wide. The agreement was signed by the […]

Continue reading


Thilafushi Corporation opens Re-Tender for development of an 820 Meter Asphalt Road.

Thilafushi Corporation Limited (TCL) has decided to develop the Access Road on the existing causeway connecting Thilafushi 1 and Thilafushi Industrial Zone (TIZ). TCL aims to resolve some existing critical issues such as inadequate land connectivity and to facilitate the provision’ of basic utility services’ such as electricity, water, sanitation and communication network to TIZ. […]

Continue reading


ތިލަފުށީގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޚިދުމަތް މިއަދު ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ

ތިލަފުށީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ތިލަފުށި ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް (ޓީ.ސީ.އެލް)އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅިގެން ތިލަފުށީގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޚިދުމަތް މިއަދު ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ ވެހިކަލް ޓީ.ސީ.އެލްއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މިއަދު ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ތިލަފުށްޓަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރަށެއްކަމުން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުމަކީ ތިލަފުށީގެ ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު […]

Continue reading


Thilafushi Corporation announces to develop an 820 Meter Asphalt Road.

Thilafushi Corporation Limited (TCL) has decided to develop the Access Road on the existing causeway connecting Thilafushi 1 and Thilafushi Industrial Zone (TIZ). TCL aims to resolve some existing critical issues such as inadequate land connectivity and to facilitate the provision’ of basic utility services’ such as electricity, water, sanitation and communication network to TIZ. […]

Continue reading