Thilafushi Corporation opens Re-Tender for development of an 820 Meter Asphalt Road.

DCIM100MEDIADJI_0124.JPG

Thilafushi Corporation Limited (TCL) has decided to develop the Access Road on the existing causeway connecting Thilafushi 1 and Thilafushi Industrial Zone (TIZ). TCL aims to resolve some existing critical issues such as inadequate land connectivity and to facilitate the provision’ of basic utility services’ such as electricity, water, sanitation and communication network to TIZ. […]

Continue reading


ތިލަފުށީގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޚިދުމަތް މިއަދު ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ

PostImage

ތިލަފުށީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ތިލަފުށި ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް (ޓީ.ސީ.އެލް)އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅިގެން ތިލަފުށީގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޚިދުމަތް މިއަދު ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ ވެހިކަލް ޓީ.ސީ.އެލްއިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މިއަދު ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ތިލަފުށްޓަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރަށެއްކަމުން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުމަކީ ތިލަފުށީގެ ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު […]

Continue reading


Thilafushi Corporation announces to develop an 820 Meter Asphalt Road.

DCIM100MEDIADJI_0124.JPG

Thilafushi Corporation Limited (TCL) has decided to develop the Access Road on the existing causeway connecting Thilafushi 1 and Thilafushi Industrial Zone (TIZ). TCL aims to resolve some existing critical issues such as inadequate land connectivity and to facilitate the provision’ of basic utility services’ such as electricity, water, sanitation and communication network to TIZ. […]

Continue reading