ގުދަންކުރުމާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ އަދި ހުޅުވާ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 26 ފެބްރުއަރީ 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށެވެ. އަދި މެންދުރު 12:00 އިން 15:00 ނިޔަލަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ބިޑް ހުށެހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން 28 ފެބްރުއަރީ 2017 […]

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެމެންޑްމަންޓް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ 30 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބިންކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ […]

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެޑެންޑަމް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ދެވަނަ އެޑެންޑަމް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް

ކ.ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2017 – ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމް

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފި

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 19 ޖަނަވަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އާއި ހަމައަށެވެ

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުރެވުނު ޢިއުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި  

Continue reading


ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ސަރަހައްދުން ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ

Continue reading


ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ކ.ތިލަފުށީގެ އަލަށް ހިއްކާފައިވާ ކ.ތިލަފުށީގެ ތިލަފުށި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުން (ޓީ.އައި.ޒެޑް) ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިފުރުސަތުގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ޓީ.އައި.ޒެޑް ސަރަހައްދުން 1,300.00 އަކަފޫޓާއި 20,000.00 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖުމްލަ 40 ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މިބިންތަކުގައި ކުރުމަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ބާރުއަޅާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިސަރަހައްދުން ބިންކުއްޔަށްހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު […]

Continue reading


Thilafushi Access Road Project Signing And Signing MOU With STELCO And MWSC

Thilafushi Corporation Limited (TCL) signed the agreement to develop Thilafushi Access Road with AMIN Construction Private Limited. The project includes designing and developing an asphalt surface road, connecting Thilafushi 1 to Thilafushi Industrial Zone. The road will span a length of 831.9 meters and will be 19.7 meters wide. The agreement was signed by the […]

Continue reading